Nya besked om EU- beslutade EKO-regler för växthus

Bataviasallad Foto: C Strandman

Bataviasallad som växer i kontakt med jord…

 

Det har stått en del om de nyligen beslutade EKO- reglerna på EU- nivå och om odling av kruksallad, örter och annat i kruka. Nu har Jordbruksverket skickat ut ett nyhetsbrev där man försöker klargöra det oklara läget. Så här står det i nyhetsbrevet:

Ny ekoförordning beslutad
– korrigering om växthusregler

I nyhetsbrevet om de nya eko-reglerna den 17 juni skrev vi om hur vi uppfattat att reglerna om odling i avgränsade bäddar och odling av kruksallat bör tillämpas framöver.
Det har nu framkommit att det finns olika möjliga tolkningar och att diskussionerna inte är klara. Det är därför för tidigt att säga hur tillämpningen av reglerna kring ekologisk odling av sallat i kruka blir från 2021.

Därför följer här hela nyhetstexten igen men med ändrade formuleringar om avgränsade bäddar och kruksallat i kursiv stil.
Vi återkommer med mer information när frågan är närmare utredd.

Nya förordningen beslutad

Efter drygt fyra år av diskussioner och förhandlingar i EU:s ministerråd och i EU-parlamentet har nu den nya förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 publicerats den 30 maj 2018. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

I höst fortsätter arbetet i Kommissionen med att ta fram tillämpningsakter, som ska ersätta nuvarande tillämpningsförordning 889/2008, där till exempel bilagor om gödselmedel och växtskyddsmedel ingår. Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar i den kommitté – Committee on Organic Production – där tillämpningsakterna diskuteras.

För trädgårdsnäringen innebär de nya reglerna stora förändringar för dem som odlar i avgränsade bäddar i växthus. De som odlade i avgränsade bäddar före den 28 juni 2017, bör tillåtas behålla sina produktionsytor till och med 2030. Enligt den nya förordningen, punkt 30, bör endast ekologiska odlingar i avgränsade bäddar tillåtas om de var certifierade före den 28 juni 2017. Frågan har dock ställts hur denna regel kan och bör tillämpas med tanke på att nuvarande EU-regler inte reglerar odling i växthus samt att odling i avgränsade bäddar är tillåtet både enligt nuvarande svenska Nationella riktlinjer enligt EU:s ekoregler och enligt KRAVs nuvarande regler.

Det råder olika uppfattningar om tillämpningen för kruksallat. Den exakta tillämpningen av de nya reglerna kommer att diskuteras framöver i EU.
EU:s expertgrupp för teknisk rådgivning (EGTOP) har tidigare motiverat att örter i kruka kan accepteras genom att påpeka att det blir tydligt för konsumenten att den krukodlade örten inte är odlad i jord. Konsumenten kan då fritt välja att inte köpa den om man föredrar örter odlad i jord. Det är också i linje med förordningstexten (se nedan) om att det ”inte finns någon risk att konsumenten blir vilseledd angående produktionsmetod”. Vi hoppas därför att vi ska få gehör i kommande diskussioner under hösten att detta bör gälla för alla örter – både kryddor och sallat.

Här följer den exakta lydelsen av punkterna 28, 29 och 30:

”Vid ekologisk växtproduktion ges växterna huvudsakligen näring genom markekosystemet, varför växter bör produceras på och i levande jord i anslutning till den undre delen av jordmånen och berggrunden. Följaktligen bör hydrokultur inte tillåtas och inte heller odling av växter i behållare, påsar eller bäddar där rötterna inte är i kontakt med levande jord. ”

”Vissa odlingsmetoder som inte är jordrelaterade, till exempel produktionen av groddar eller endiver och produktionen av prydnadsväxter och örter som säljs i kruka till konsumenterna, för vilka principen om jordrelaterad odling av grödor inte är anpassad eller för vilka det inte finns någon risk att konsumenten blir vilseledd angående produktionsmetod, bör tillåtas. För att möjliggöra ekologisk produktion i ett tidigare skede av växtodlingen bör odling av grodd- eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering också tillåtas.”

”Den 28 juni 2017 träffades en överenskommelse i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet om att ekologisk produktion bör baseras på att växterna huvudsakligen ges näring genom markekosystemet och bör vara jordrelaterad och att odling av växter i avgränsade bäddar inte längre bör vara tillåten från och med den dagen. För att de aktörer som fram till den dagen utvecklat en sådan ekonomisk verksamhet ska få möjlighet att anpassa sig bör de tillåtas att behålla sina produktionsytor, om de nationella myndigheterna före den dagen certifierat dem som ekologiska i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007, under en period på ytterligare tio år från och med den 1 januari 2021. …”
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/848