Programmet börjar ta form

Arbetet med Ekodagarna 2019 går vidare och programmet börjar ta form. Vi börjar med studieresorna tisdag 5/3 som kommer att erbjuda två alternativ. En östra turen som besöker Ola gård-stor ekomjölkproducent, Löhammar i Harg med dikoproduktion, Väddika gäst- och jaktgård med köttproduktion, eventverksamhet och kameler! Där äter vi lunch som sponsras av Upplandsbondens och vi kommer även att få en bussguidning på Hargs bruk då vi får höra om den stora verksamheten med såväl jord- och skogsbruk som omfattande fastighetsförvaltning.

Den västra turen går först till Elin Torstensson-ekomjölkproducent med direktförsäljning via automat till kunder som kommer till gården. Vidare till Åhl grönt med nytt dikostall, lammproduktion, solcellsanläggning mm. Lunch på Örbyhus golfrestaurang och guidning på Örbyhus slott. Sedan till Kjell& Ylwa Sjelin, Hånsta Östergärde, med försöksodlingar i agroforestry, mobila stallar och allmänt nyfiket och framtidsinriktat jordbruk.

Onsdag 6/3 är den stora temadagen, en hel del talare och programpunkter är klara- läs mer i länken nedan. Och på kvällen blir det fest på Gimo Herrgård! Torsdag 7/3 är det dags för stämman då viktiga framtidsbeslut för Ekologiska Lantbrukarnas fortsatta inriktning ska tas. Välkommen att anmäla dig till detta stora och spännande arrangemang:Info och anmälan här

 

Annonser

Nu planerar vi för Ekodagarna och stämman i Gimo, 5-7/3 -19

När en jobbig sommar nått sitt slut och vi kan se framåt igen, ja då är det hög tid för Uppodlarna att ta tag i planeringen inför kommande Ekodagar. Sponsorer ska raggas, studiebesök planeras, föredragshållare bokas. Och så ska vi få till en riktigt trevlig festmiddag.
I dagarna kommer ett brevutskick till alla medlemmar med lite mer information. Där står också om den medlemsvärvningskampanj som nu pågår. Alla ekocertifierade företag som inte är medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna får ett telefonsamtal med erbjudande om att gå med. Vet du någon som bör kontaktas, mejla mariana.wester@ekolantbruk.se

Vi försöker också uppdatera vårt medlemsregister med aktuella (och flera!) e-postadresser. Har du bytt eller får du ingen info från Uppodlarna per e-post? Mejla då till camilla.strandman@gmail.com så ska vi lägga till dig på sändlistan.

Styrelsemöte hos Camilla Strandman, Örvik, Östhammar

Uppsala kommun har fortfarande mark att erbjuda torkdrabbade!

Tips vi fått via Ekologiska lantbrukarna riks:

Hej!

Uppsala kommun har fortfarande outnyttjad betesmark och eventuellt slåtter som kan användas av lantbrukare med behov, fram till sista oktober. Ni får gärna informera era medlemmar om den här möjligheten.

Läs mer och kontaktuppgifter: https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/torka-och-brist-pa-djurfoder/

Med vänlig hälsning,

Malin Ohlsson
Strategisk samhällsplanerare

Avdelningen för strategisk planering

——————————————————–

Postadress: Uppsala kommun,

Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 87 81
E-post: malin.ohlsson@uppsala.se

Hemsida: http://www.uppsala.se/landsbygd

Facebook: https://www.facebook.com/landsbygduppsalakommun/

Lyckat sommarmöte 29/7 i Vendel

Söndagen den 29 juli samlades ett sjuttiotal ekobönder från Uppodlarna och Upplandsbondens till sommarmöte hemma hos Pär och Ebba Lindqvist/af Petersen på Åls gård vid Vendelsjön. Vi började med att gå runt på gården, värdarna berättade om sin verksamhet och visade det nya stallet för dikor/köttdjur, som är under uppförande.

På gårdsplanen framför gamla djurstallet
Foto: C. Strandman

Sedan vandrade vi ner mot Vendelsjön över de fina betade strandängsmarkerna och fick höra mer om byns historia. Och det finns långa anor när det gäller Vendelbygden! Vi fick också veta mer om arbetet med fågelsjön, hur man tar hand om intresserade ornitologer och samverkan med t ex Upplandsstiftelsen.

Utsikt mot Vendelsjön och betade strandängar
Foto: C. Strandman

Efter titt på fågeltorn och varggrop (!) bänkade vi oss under ladugårdstaket för fin lunch som Uppodlarna bjöd på. Vid fika informerade Kajsa Widén och Carina Gunnarsson om Uppsla Reko-ring, och sedan behandlades aktuella frågor inom Upplandsbondens resp Uppodlarna. Torkan, dispenser för konventionellt foder, slaktköer och inte minst planering inför Ekodagarna 5-7/3 2019 i Gimo dryftades.

Fin lunchlokal i nya stallet. Upplandsbondens bjöd på kallskuret, andra år är det grillat på menyn.

Denna söndag går till historien som dagen då Torkan med stort T äntligen bröts. Enligt radio Uppland fick länet denna dag mest regn i hela Europa. (Uppsla noterade 67 mm på en eftermiddagstimme.) Det märkte den lilla grupp som avslutade med att åka till Ackarby för att bese Lennart Bergströms klöverfröodling. Där var luftfuktigheten så hög att smattret på paraplyerna kombinerat med åskan gjorde det omöjligt att höra vad Lennart berättade. Den tappra skaran avslutade dagen i Lennarts maskinhall…

Ekologiska lantbrukarna på Brunnby

Ekologiska lantbrukarna fanns förstås på plats på Brunnby lantbruksdagar 4-5/7. I montern stod såväl personal från kansliet som representanter för ekologiska lantbrukarna i Västmanland och Uppland. Vi pratade om kampanjen Bli Ekobonde och försökte berätta om vad vi gör i föreningen på olika nivåer. Bredvid vår monter stod KRAV och det var bra att direkt kunna få svar på knepigare regelfrågor.

Många talade förstås om torkan och problem att få tag på foder. (Under dagen kom även meddelande om att KRAV lättat lite på reglerna när det gäller användande av grovfoder från icke- certifierad mark. Mer info på krav.se) På grund av att Sofia Sollén Norlin var sjuk fick dock de två aviserade seminarier som ekologiska lantbrukarna skulle ha hållit ställas in. Ämnet var Halva Sverige ekologiskt- affärsmöjlighet för vem? Men nu fick vi i montern istället lyfta fram denna studie som gjorts i samarbete med LRF kring dessa intressanta frågor.

Helhetsintryck från min sida: Många är mer öppna för att lyssna på argument och frågar med mer öppet sinne. Färre numera som bara går förbi och säger Nä det där tror jag inte på…

Bild: Glada miner i Ekologiska lantbrukarnas monter

Foto: C Strandman

Nya besked om EU- beslutade EKO-regler för växthus

Bataviasallad Foto: C Strandman

Bataviasallad som växer i kontakt med jord…

 

Det har stått en del om de nyligen beslutade EKO- reglerna på EU- nivå och om odling av kruksallad, örter och annat i kruka. Nu har Jordbruksverket skickat ut ett nyhetsbrev där man försöker klargöra det oklara läget. Så här står det i nyhetsbrevet:

Ny ekoförordning beslutad
– korrigering om växthusregler

I nyhetsbrevet om de nya eko-reglerna den 17 juni skrev vi om hur vi uppfattat att reglerna om odling i avgränsade bäddar och odling av kruksallat bör tillämpas framöver.
Det har nu framkommit att det finns olika möjliga tolkningar och att diskussionerna inte är klara. Det är därför för tidigt att säga hur tillämpningen av reglerna kring ekologisk odling av sallat i kruka blir från 2021.

Därför följer här hela nyhetstexten igen men med ändrade formuleringar om avgränsade bäddar och kruksallat i kursiv stil.
Vi återkommer med mer information när frågan är närmare utredd.

Nya förordningen beslutad

Efter drygt fyra år av diskussioner och förhandlingar i EU:s ministerråd och i EU-parlamentet har nu den nya förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 publicerats den 30 maj 2018. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

I höst fortsätter arbetet i Kommissionen med att ta fram tillämpningsakter, som ska ersätta nuvarande tillämpningsförordning 889/2008, där till exempel bilagor om gödselmedel och växtskyddsmedel ingår. Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar i den kommitté – Committee on Organic Production – där tillämpningsakterna diskuteras.

För trädgårdsnäringen innebär de nya reglerna stora förändringar för dem som odlar i avgränsade bäddar i växthus. De som odlade i avgränsade bäddar före den 28 juni 2017, bör tillåtas behålla sina produktionsytor till och med 2030. Enligt den nya förordningen, punkt 30, bör endast ekologiska odlingar i avgränsade bäddar tillåtas om de var certifierade före den 28 juni 2017. Frågan har dock ställts hur denna regel kan och bör tillämpas med tanke på att nuvarande EU-regler inte reglerar odling i växthus samt att odling i avgränsade bäddar är tillåtet både enligt nuvarande svenska Nationella riktlinjer enligt EU:s ekoregler och enligt KRAVs nuvarande regler.

Det råder olika uppfattningar om tillämpningen för kruksallat. Den exakta tillämpningen av de nya reglerna kommer att diskuteras framöver i EU.
EU:s expertgrupp för teknisk rådgivning (EGTOP) har tidigare motiverat att örter i kruka kan accepteras genom att påpeka att det blir tydligt för konsumenten att den krukodlade örten inte är odlad i jord. Konsumenten kan då fritt välja att inte köpa den om man föredrar örter odlad i jord. Det är också i linje med förordningstexten (se nedan) om att det ”inte finns någon risk att konsumenten blir vilseledd angående produktionsmetod”. Vi hoppas därför att vi ska få gehör i kommande diskussioner under hösten att detta bör gälla för alla örter – både kryddor och sallat.

Här följer den exakta lydelsen av punkterna 28, 29 och 30:

”Vid ekologisk växtproduktion ges växterna huvudsakligen näring genom markekosystemet, varför växter bör produceras på och i levande jord i anslutning till den undre delen av jordmånen och berggrunden. Följaktligen bör hydrokultur inte tillåtas och inte heller odling av växter i behållare, påsar eller bäddar där rötterna inte är i kontakt med levande jord. ”

”Vissa odlingsmetoder som inte är jordrelaterade, till exempel produktionen av groddar eller endiver och produktionen av prydnadsväxter och örter som säljs i kruka till konsumenterna, för vilka principen om jordrelaterad odling av grödor inte är anpassad eller för vilka det inte finns någon risk att konsumenten blir vilseledd angående produktionsmetod, bör tillåtas. För att möjliggöra ekologisk produktion i ett tidigare skede av växtodlingen bör odling av grodd- eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering också tillåtas.”

”Den 28 juni 2017 träffades en överenskommelse i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet om att ekologisk produktion bör baseras på att växterna huvudsakligen ges näring genom markekosystemet och bör vara jordrelaterad och att odling av växter i avgränsade bäddar inte längre bör vara tillåten från och med den dagen. För att de aktörer som fram till den dagen utvecklat en sådan ekonomisk verksamhet ska få möjlighet att anpassa sig bör de tillåtas att behålla sina produktionsytor, om de nationella myndigheterna före den dagen certifierat dem som ekologiska i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007, under en period på ytterligare tio år från och med den 1 januari 2021. …”
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/848

Intressant studiebesök på Sunnansjö gård

Stilla aprilafton i Sunnansjö vid Järlåsa. Foto: Camilla Strandman

Onsdagen den 18 april bjöds det in till studiebesök på Sunnansjö gård hos Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen. Ett femtontal personer och två hundar hade hörsammat inbjudan och fick en intressant och trevlig guidning på gården. Så här presenterar man sig ”Inriktning; grönsaker, plantskola, äpple och hasselnötter, dikor, hyggesfritt skogsbruk, föredrag och besöksverksamhet. Här vill vi skapa en vacker plats som är fin att leva på, en plats att besöka, en plats att lära och inspireras av.”

Vi tittade extra noga i växthuset och fick höra om de imponerande många olika grödor och projekt man har på gång. Växthus: 22 x 9 m av fabrikat Allskog med automatisk termostatstyrd upprullning av en långsida för ventilation. Bevattning: Taksprinkler samt droppbevattning( Waterboys).

Gunnar Rundgren visar många olika grödor och annat intressant i växthuset. Foto: Camilla Strandman

Så här tänker man sig arealfördelningen: Grönsaker, bär, sparris, plantskoleväxter: 0,5 ha. Äppelodling ska bli 0,4 ha och hasselnötter ca 0,2 ha. Åkermarken är ca 8 ha varav mycket är strandnära och sank. Här odlas mest vall. De fem dikorna med kalvar betar strandängar och i skog, har ett flyttbart vindskydd.

Mer om Sunnansjö finns på deras Facebooksida: Sunnansjö gård

Flera studiebesök ordnas i Uppland under våren, se länsstyrelsens hemsida!